Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

RODO

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach.

Dane administratora: Administratorem danych osobowych pacjentów jest Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach z siedzibą 43-365 Wilkowice ul. Wyzwolenia 18

Telefon:  33 817-12-42, 33 817-08-32, 696 050 755, 696 050 760

e-mail: przychodnia@sgzozwilkowice.pl.

Inspektor Ochrony Danych: We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: iod@sgzozwilkowice.pl

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania: Dane osobowe pacjentów mogą być przetwarzane w następujących celach:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej,

2. Weryfikacja uprawnień do uzyskania i rozliczanie zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

3. Komunikowanie się w sprawach związanych z koordynacją udzielania świadczeń, w tym między innymi dotyczących organizacji udzielania świadczeń, oceny samopoczucia pacjenta po udzieleniu świadczenia, badania satysfakcji pacjenta.

4. Wykonywanie innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c) i d) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO), art. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Informacje o odbiorcach danych osobowych: Dane osobowe pacjentów SG ZOZ w Wilkowicach mogą być przekazywane:

1. Podmiotom leczniczym współpracującym z SG ZOZ w Wilkowicach w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,

2. Dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom i serwisantom sprzętu medycznego, firmom kurierskim i pocztowym,

3. Osobom upoważnionym do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz osobom upoważnionym do uzyskiwania dokumentacji medycznej,

4. Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;

6. Podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane osobowe pacjentów są przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej. Prawa przysługujące pacjentom w związku z przetwarzaniem danych osobowych: Pacjentom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego: Pacjentom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Dane osobowe pacjentów SG ZOZ w Wilkowicach nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.