Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Dla pacjentów

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

czynny od poniedziałku do piątku, od godziny 7:00 do godziny 18:00

REJESTRACJA PACJENTÓW DO LEKARZA SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WILKOWICACH ODBYWA SIĘ
od godz. 7:00 do godz. 17:30

Istnieje możliwość pozostawienia kartki informacyjnej z potrzebnymi lekami  – przewlekle przyjmowanymi  - w  Rejestracji Ośrodka lub w skrzynce na recepty mieszczącej się na zewnątrz budynku po lewej stronie od wejścia do Ośrodka Zdrowia. Powyższe informacje można przesłać drogą mailową na adres: recepty@sgzozwilkowice.pl, jednocześnie zwracając uwagę, że bezpiecznym przekazaniem danych osobowych Pacjenta jest przesłanie pliku w formacie ZIP. Komunikacja z Samodzielnym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach może odbyć się również za pomocą bezpiecznej elektronicznej skrzynki e-PUAP.

WAŻNE

Kartka musi zawierać imię i nazwisko Pacjenta, PESEL oraz nr telefonu i sposób przekazania kodu do recepty (sms, telefon, e-mail)

Dokumentację medyczną można bezpiecznie przekazać osobiście w Rejestracji Ośrodka, wrzucić do skrzynki podawczej, przesłać przez droga mailową w formacie ZIP. albo korzystając z usług e-PUAP.

 

WARUNKI UDZIELANIA TELEPORAD I WIZYT BEZPOŚREDNICH PACJENTOM

Telefoniczny system łączności rejestracji - rejestracja Pacjenta w celu ustalenia terminu teleporady jest głównie telefoniczna. Świadczenie opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo Pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie.

Rejestracja ogólna :  33 817 12 42, 33 817 08 32, 696 050 755

Teleporada lekarska
Badania laboratoryjne
Szczepienia ochronne
Wizyta patronażowa
Zlecenie na receptę na leki przewlekle przyjmowane
Zlecenie na wyroby medyczne
Sposób ustalenia terminu teleporady - w trakcie rozmowy telefonicznej w celu rejestracji przeprowadzana jest ankieta, po której Pacjent zostaje zarejestrowany na teleporadę do Lekarza.

Sposób nawiązania kontaktu między SGZOZ a Pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia - kontakt Lekarza z Pacjentem odbywa się za pośrednictwem telefonu – Lekarz dzwoni do pacjenta w wyznaczonym, w trakcie rejestracji terminie, pod wskazany przez Pacjenta numer telefonu. Przed udzieleniem teleporady Lekarz SGZOZ potwierdzi tożsamość Pacjenta, na podstawie danych, wskazanych w dokumentacji medycznej  lub deklaracji wyboru.

Zaleca się, aby Pacjent był przygotowany oczekując na kontakt telefoniczny w celu udzielenia teleporady lekarskiej, tj. posiadać w zasięgu Nr PESEL, kartkę oraz długopis np. do zapisania kodu wymaganego do realizacji e-recepty, e-skierowania bądź e-zlecenia na wyroby medyczne.

Anulowanie teleporady -  Lekarz SGZOZ dokonuje trzykrotnej  próby kontaktu z Pacjentem w odstępie nie krótszym  niż 5 minut w celu udzielenia Pacjentowi teleporady lekarskiej. W przypadku braku kontaktu z Pacjentem w ustalonym terminie oraz pod ustalonym numerem telefonu podczas rejestracji, teleporada zostaje anulowana.

W trakcie udzielanej teleporady istnieje możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z Pacjentem w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia Pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady - okoliczność ta ustalana w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Instrukcja realizacji e-recepty :

Każda e-recepta posiada stosowny 4 cyfrowy kod, który zostaje podany Pacjentowi za pośrednictwem telefonu. Po uzyskaniu kodu Pacjent może zrealizować e-receptę podając w Aptece kod recepty oraz PESEL.

Instrukcja realizacji e-skierowania :

Każde e-skierowanie posiada stosowny 4 cyfrowy kod, który zostaje podany Pacjentowi za pośrednictwem telefonu. Po uzyskaniu kodu Pacjent może zapisać się na świadczenie na podstawie uzyskanego kodu, jeśli placówka obsługuje e-skierowania. W przypadku, gdy placówka nie obsługuje e-skierowań, Pacjent może zapisać się na świadczenie w sposób tradycyjny okazując wydrukowane przez SGZOZ w Wilkowicach e-skierowanie.

Instrukcja realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne :

Każde e-zlecenie na wyroby medyczne posiada stosowny kod, który zostaje podany Pacjentowi za pośrednictwem telefonu. Po uzyskaniu kodu Pacjent może zrealizować e‑zlecenie podając w Aptece lub w sklepie zaopatrzenia medycznego kod zlecenia oraz PESEL.

Instrukcja realizacji zlecenia badań dodatkowych :

badania laboratoryjne  wykonywane są w punkcie pobrań Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach na podstawie zlecenia Lekarza, po uprzednim telefonicznym umówieniu się w rejestracji,
badania USG wykonywane są w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki zdrowotnej w Wilkowicach na podstawie zlecenia Lekarza, po uprzednim telefonicznym umówieniu się na termin w rejestracji. W dniu badania przed wyznaczonym terminem odbędzie się kontakt telefoniczny ze strony Rejestracji SGZOZ celem przeprowadzenia ankiety epidemiologicznej, badania RTG wykonywane są w SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej ul. Żywiecka 19 (tel. 33 812 20 28)  lub w Sp. J. N. DIAGNOMED w Bielsku-Białej ul. Komorowicka 23 (tel. 33 816 64 01) na podstawie tradycyjnego skierowania Lekarza SGZOZ w Wilkowicach, badania RTG pediatryczne zlecone dzieciom do 10 r.ż., wykonywane są w pracowni RTG Diagnostyka, ul. Oświęcimska 39, Bielsko-Biała

Internetowe Konto Pacjenta:

Internetowe Konto Pacjenta jest to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, na stronie  https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta, w której Pacjent może szybko i bezpiecznie sprawdzić informacje o zdrowiu: swoim, swoich dzieci lub osoby, która go do tego upoważniła. Do logowania będzie potrzebny profil zaufany Pacjenta lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód).


Gabinet pielęgniarki środowiskowej  oraz   gabinet położnej środowiskowej

czynny jest

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00


Punkt szczepień czynny jest

od poniedziałku do piątku 11:00- 13:00

 czwartek 16:00-18:00


OD GODZINY 18:00 DO GODZINY 8:00 ORAZ CAŁODOBOWO W SOBOTY,  NIEDZIELE I ŚWIĘTA, ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  DLA PACJENTÓW UDZIELA:

 

Bielskie Pogotowie Ratunkowe filia w Szczyrku

  ul. Zdrowia 1, tel.: 33 817 86 90

tel. lekarza: 533 356 112 tel. pielęgniarki: 533 357 112,

 

Bielskie Pogotowie Ratunkowe filia Czechowice Dziedzice

ul. Żwirki i Wigury 1 tel.:  32  215 20 00

tel. lekarza: 533 358 112, tel. pielęgniarki: 533 359 112,

 

 

!!! NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH !!!

112 - jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.
Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.
999 – Pogotowie Ratunkowe