Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Treść nietekstowa
 • Transmisje audiowizualne
 • Język strony
 • Niektóre treści utworzone przed datą wejścia ustawy mogą nie zachowywać właściwej hierarchii nagłówków, bądź mieć inne uchybienia w zakresie standardów W3C.
 • Niektóre zdjęcia mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

Wyłączenia

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Kukuła.
 • E-mail: przychodnia@sgzozwilkowice.pl
 • Telefon: 33 8171 - 242

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wilkowicach
 • Adres: ul. Wyzwolenia 18
  43-365 Wilkowice
 • E-mail: przychodnia@sgzozwilkowice.pl
 • Telefon: 33 8171 - 242

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Przy budynku Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach znajduje się parking bez barier architektonicznych.
 • Bezpośrednio przy wejściu do budynku SGZOZ znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście wyposażone w schody i drugie prowadzące prosto do windy, która umożliwia dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na I i II piętrze t.j. do rejestracji, gabinetu zabiegowego, punktu szczepień oraz gabinetów lekarskich.
 • Schody zabezpieczone są barierkami.
 • Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.
 • W budynku znajdują się informacje na temat rozkładu pomieszczeń, oznakowania dróg ewakuacyjnych i instrukcje z zakresu ochrony p.poż.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach nie dysponuje możliwością skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego.