Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Ogłoszenia

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach OGŁASZA KONKURS OFERT

dodano: 2023-04-11

w sprawie

zawarcia umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie realizacji świadczeń medycznych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

na podstawie art. 26 - 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022r., poz. 633 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 2561 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/2023 Kierownika SGZOZ w Wilkowicach z dnia 11.04.2023r.

Szczegółowe informacje o Konkursie Ofert można uzyskać w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 18 pok.19 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 13:00 lub pobrać ze strony internetowej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach http://sgzozwilkowice.pl/ lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wilkowice.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie realizacji świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach - ul. Wyzwolenia 18, 43-365 Wilkowice, administracja SGZOZ pok. Nr 19 w terminie do dnia 24.04.2023r. do godz. 9:00. Godziny pracy administracji: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.04.2023r. o godzinie 10:00 w budynku SGZOZ w Wilkowicach pokój 19.

Dokumentu do pobrania: