Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

Zamówienia publiczne

KONKURSY OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - ROK 2020

dodano: 2020-09-07

KONKURS OFERT

NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

W ZAKRESIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

 Wilkowice dnia 28  grudnia 2020r.

Kierownik

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Wilkowicach

OGŁASZA KONKURS OFERT

NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

W ZAKRESIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

 

na podstawie art. 26 - 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r., poz. 295 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020r., poz.1398 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019r., poz.736 z póź.zm.)

 

Szczegółowe informacje o Konkursie Ofert można uzyskać w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 18 pok.19 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub pobrać ze strony internetowej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach http://sgzozwilkowice.pl/ lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wilkowice.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie badań laboratoryjnych. Nie otwierać do 15.01.2021r.
do godz.9:30” w pok. 19 Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wilkowicach do dnia 15.01.2021r. do godziny 9:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.01.2021r. o godzinie 9:30 w budynku SGZOZ pokój 19.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie badań laboratoryjnych zostaje przedłużony do dnia 20.01.2021r. do godziny 9:00.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie badań laboratoryjnych. Nie otwierać do 20.01.2021r.
do godz.9:30” w pok. 19 Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wilkowicach do dnia 20.01.2021r. do godziny 9:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.01.2021r. o godzinie 9:30 w budynku SGZOZ pokój 19.

/sites/default/files/pictures/Konkurs2020/zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia.pdf

/sites/default/files/pictures/Konkurs2020/zalacznik_nr_2_do_zarzadzenia.pdf

/sites/default/files/pictures/Konkurs2020/zalacznik_nr_3_do_zarzadzenia.pdf

/sites/default/files/pictures/Konkurs2020/zalacznik_nr_4_do_zarzadzenia.pdf


Wilkowice dnia 20  stycznia 2021r.

SGZOZ/KO/1/2020

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

 

na podstawie Działu XVI Szczegółowych Warunków Zawarcia Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych w trybie postępowania konkursu ofert, stanowiących załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2020  Kierownika SGZOZ z dnia 28 grudnia 2020r., Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r., poz. 295 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1398 z późn. zm.)

 

Niniejszym uprzejmie zawiadamiam, iż w wyniku postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach, zgodnie z przyjętymi w Szczegółowych Warunkach Zawarcia Umowy  kryteriami oceny ofert wybrano:

 

DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16

31-864 Kraków

Region Śląsk, Oddział Podbeskidzie

ul. Kresowa 3

43-300 Bielsko-Biała