rejestracja SGZOZ Wilskowice

Medycyna pracy

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej świadczy usługi z zakresie Medycyny Pracy.

Oferta obejmuje:

 • Badania wstępne
 • Badania okresowe
 • Badania kontrolne

Wykonujemy:

 • Badania kierowców
 • Badania wysokościowe
 • Badania sanitarne i sanitarno-epidemiologiczne
 • Badania w narażeniu na promieniowanie jonizujące

Ważne informacje

Badania profilaktyczne pracowników.

PRACODAWCA

1. Wystawia „Skierowanie na badanie profilaktyczne” 

Ww. skierowanie powinno być:

 • czytelne
 • zawierające informacje o stanowisku pracy
 • zaopatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z numerem  REGON)
 • podpisane przez osobę upoważnioną do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu)

2. Wystawia skierowanie na badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisem do książeczki (książeczka SANEPID) 

3. Otrzymuje rachunek za usługę.

Współpracujemy z podmiotami na podstawie umowy w przedmiocie badań profilaktycznych wynikająca z przepisu art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.Nr 96,poz.593).


PRACOWNIK zgłasza się na badanie z:

 • dokumentem stwierdzającym tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy)
 • skierowaniem, które jest ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia
 • ewentualną dostępną dokumentację medyczną np. wypisami szpitalnymi oraz orzeczeniami o niepełnosprawności
 • na badanie kontrolne po L-4 > 30 dni – konieczne jest zaświadczenie od lekarza leczącego o zakończeniu L-4 / mile widziana diagnoza i dodatkowe informacje dotyczące choroby/. Na badanie powinno się zgłaszać w ostatnim dniu L-4 lub zaraz po L-4.

1. Lekarz Medycyny Pracy na podstawie informacji zawartych w skierowaniu zleca konieczne badania.

2. W wyniku przeprowadzonego badania pracownik otrzymuje 2 egz. stosownego zaświadczenia (orzeczenia), z których oryginał przeznaczony jest dla pracodawcy.