rejestracja SGZOZ Wilskowice

Konkursy ofert na świadczenia zdrowotne

Wilkowice dnia 12  grudnia 2017r.
SGZOZ/KO/1/2017

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

na podstawie Działu XVI Szczegółowych Warunków Zawarcia Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych w trybie postępowania konkursu ofert, stanowiących załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2017  Kierownika SGZOZ z dnia 13 listopada 2017r., Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r., poz. 1638 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1938 z późn. zm.)

Niniejszym uprzejmie zawiadamiam, iż w wyniku postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach, zgodnie z przyjętymi w Szczegółowych Warunkach Zawarcia Umowy  kryteriami oceny ofert wybrano:

DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16

31-864 Kraków
Region Śląsk, Oddział Podbeskidzie
ul. Kresowa 3
43-300 Bielsko-Biała


Wilkowice dnia 13 listopada 2017r.
SGZOZ/KO/1/2017                                                          

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach

OGŁASZA KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r., poz. 1368 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1938 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje o Konkursie Ofert można uzyskać w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 18 pok. 19 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub pobrać ze strony internetowej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach http://sgzozwilkowice.pl/ lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wilkowice.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie badań laboratoryjnych. Nie otwierać do 12.12.2017r. do godz. 9:30 w pok.19 Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach do dnia 12.12.2017r. do godziny 900.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.12.2017r. o godzinie9:30 w budynku SGZOZ pokój 19.

Załączniki do pobrania: